top of page

אסיפה מכוננת לישראל – ממשבר להזדמנות

בשנתה ה-75 של מדינת ישראל, ניתנה לנו הישראלים הזדמנות יוצאת דופן: המשבר הפוליטי והחברתי שאחז בנו שיקף בבהירות את האתגרים העומדים בפנינו, ואת עומק המחלוקות שנפערו בינינו. הראות חדה והמראה כואב, אך ההזדמנות האצורה בהם כבירה. בשנתנו ה-75 ניתנה לנו ההזדמנות להישיר מבט למציאות חיינו ולפעול לגיבוש הסכמות רחבות שיספקו בסיס לחיים משותפים מיטיבים בארצנו.

 

אנו מציעות ומציעים תהליך להתחדשות הדמוקרטיה הישראלית, אשר יוכל לחזק את המערכת הפוליטית, לגבש את החברה בישראל ולהפיח אמון ואנרגיה מחודשים במוסדות המדינה. זאת באמצעות כינון אסיפה מכוננת, גוף נבחר שייעודו אחד: גיבוש העקרונות וכללי היסוד של הדמוקרטיה הישראלית בהסכמה רחבה, כולל תשתית להמשך ניהול ויישוב המחלוקות בינינו. הצעתנו אינה עוסקת בתוכן ההסכמות, אלא מתווה את המנגנון וההליך שיאפשרו לאסיפה המכוננת לגבשן.

 

  1. האסיפה המכוננת תהא בת 100 חברים, אשר ייצגו את כל אזרחי ואזרחיות ישראל. שליש מחברי האסיפה יבחרו בידי הכנסת ושני שליש מחברי האסיפה יבחרו בידי הציבור הרחב בבחירות כלליות מיוחדות.

  2. האסיפה המכוננת תגבש את עקרונות וכללי היסוד של הדמוקרטיה הישראלית בחתירה לקונצנזוס של כל הקבוצות המרכיבות אותה, לאחר תהליך לימוד משותף ובדיוני עומק. מנגנון זה יבטיח שותפות בקבלת ההחלטות לכלל קבוצות האסיפה ולא יאפשר לאף קבוצה ניצחון דחוק. חברי האסיפה יגבשו את הסכמותיהם ברוב גדול אשר לא יפחת משני שליש האסיפה.

  3. האסיפה המכוננת תוכל לעסוק ביחסי הרשויות ושיטת הבחירות; באיזונים ביחסי הפרטים, הקהילות והשלטון; ובזכויות ובחובות האזרחים. האסיפה המכוננת לא תתערב בפעילות השוטפת של הכנסת והממשלה, לא תחלק תקציבים, לא תבצע מינויים, ולא תחוקק חוקים.

  4. תוצרי האסיפה יובאו בפני הציבור הישראלי, ראשית לקבלת הערות מהכנסת ומהציבור, ולאחר מכן לאישור במשאל עם ולאשרור הכנסת.

  5. המלצתנו היא כי הכנסת תכנס וועדה המורכבת מנציגי כל סיעות הכנסת, בשיתוף מומחים ונציגי ציבור, לקביעת המתווה להקמת האסיפה.

נשמח לשמוע תגובות, הערות, והצעות - asefam.org@gmail.com

bottom of page